Privacyverklaring

Wat is het doel van deze verklaring ?

‘Vrijwilligerspunt Tienen’ respecteert uw privacy en beschermt uw persoonsgegevens met toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese verordening 2016/679 – AVG).

Deze privacyverklaring bevat informatie over hoe ‘Vrijwilligerspunt Tienen’, als verantwoordelijke voor de verwerking, uw persoonsgegevens via deze website verzamelt, gebruikt, beveiligt en wat ‘Vrijwilligerspunt Tienen’ doet om te waarborgen dat uw privacy wordt bewaakt.

Deze verklaring is van toepassing op iedere bezoeker van de website https://www.vrijwilligerspunttienen.be

Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verklaring wordt verstaan onder:

  • Persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon dat u enkel via een bericht op de website kan kenbaar maken. Deze berichten kunnen enkel gezien worden door de beheerders van de website ‘Vrijwilligerspunt Tienen’.
  • Verwerking van persoonsgegevens: alles wat je met een persoonsgegeven doet, zoals: vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander, en vernietigen;
  • Derde: elke persoon die geen cliënt of medewerker is van [Naam voorziening];
  • Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.
  • Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of ander orgaan die / dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt
  • Verwerkersovereenkomst: regelt de verantwoordelijkheden wanneer [Naam voorziening] voor de verwerking van uw persoonsgegevens beroep doet op een andere organisatie.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens ?

‘Vrijwilligerspunt Tienen’ is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit door een bericht te posten op onze website met vermelding van de wijze waarop wij u kunnen contacteren. Wij nemen dan terug contact met u op.

Over welke persoonsgegevens gaat het, met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt, welk is de rechtmatigheidsgrond voor verwerking ?

Via het posten van een bericht op onze website kunnen wij de volgende persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken : voornaam, naam, e-mailadres, bericht of vraag.

Deze gegevens worden verwerkt om uw vragen te beantwoorden of om u de gevraagde informatie te verstrekken of om eventueel met u contact op te nemen.

Voor het verzamelen en verwerken van deze gegevens hebben wij uw toestemming nodig. Deze toestemming wordt automatisch gegeven bij het invullen van het contactformulier op onze website. U kan uw toestemming steeds intrekken door een bericht te posten op onze website met vermelding van de wijze waarop wij u kunnen contacteren.

Automatisch verzamelde informatie:
Telkens wanneer u onze website bezoekt verzamelen wij informatie via cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u door naar onze cookie policy.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens ?

‘Vrijwilligerspunt Tienen’ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verstrekt en in lijn met de geldende wettelijke bewaartermijnen.

Wanneer uw persoonsgegevens voor de genoemde doelen (zie punt 4.) niet meer relevant zijn, zal ‘Vrijwilligerspunt Tienen’ deze verwijderen of vernietigen. Persoonsgegevens m.b.t. het contactformulier worden bewaard zolang als nodig om uw vraag te beantwoorden of om de gevraagde informatie te verstrekken.

Hoe beveiligen we uw gegevens ?

Vrijwilligerspunt Tienen neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen ongeoorloofde kennisneming , wijziging of vertrekking daarvan. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Alleen leden van ‘Vrijwilligerspunt Tienen’ kunnen kennis nemen van de contactgegevens die u ons desgevallend zelf verschaft. De beheerders van ‘Vrijwilligerspunt Tienen’ zijn gehouden aan geheimhouding.

Verstrekking van uw gegevens aan derden

‘Vrijwilligerspunt Tienen’ geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij er wettelijke verplichtingen gelden, u toestemming heeft gegeven of er machtigingen van toepassing zijn.

Wel maken wij gebruik van dienstaanbieders die onze website mee ondersteunen en die in onze naam gegevens verwerken. Zij kunnen bijvoorbeeld onze informatietechnologiesystemen onderhouden of onze data hosten. Deze derde partijen zullen slechts toegestaan zijn de persoonsgegevens te verkrijgen en te verwerken die essentieel zijn voor de uitvoering van hun diensten. Zij zijn verplicht de vertrouwelijkheid
van de persoonsgegeven te garanderen en het is hen verboden om de persoonsgegevens voor ieder ander doeleinde te gebruiken.

Over welke rechten beschikt u met betrekking tot uw gegevensverwerking ?

Indien u ons uw persoonsgegevens hebt verstrekt via de website, heeft u de volgende rechten:

Recht op informatie en toegang
‘Vrijwilligerspunt Tienen’ verwerkt uw persoonsgegevens in alle transparantie. Met deze privacyverklaring willen wij u alvast volledig informeren. U kan uw persoonsgegevens ook te allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken.

Recht van wijziging, verwijdering en beperking
U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. In bepaalde gevallen kan u verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar tegen de verwerking
U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Om gebruik te maken van uw rechten kan u een verzoek indienen. Gelieve je verzoek te posten via een bericht op de website met vermelding van uw contactgegevens zodat wij u terug kunnen contacteren.

Bij verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens zullen wij deze onmiddellijk verwijderen.

Wat bij klachten ?

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen door een bericht te posten op onze website. Alleen ‘Vrijwilligerspunt Tienen’ kan dit bericht inzien.

U hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming
(https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

Wijzigingen Privacyverklaring

Alle inhoudelijke wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen aan deze privacyverklaring gelden vanaf ze op deze pagina worden gepubliceerd. Uw gebruik van de site na deze wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met de gewijzigde versie van de privacy policy.

Laatst bijgewerkt: november 2022